Організація „СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НОВАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ”


Голова Правління: Макаренко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор

Виконавчий директор: Карп’юк Лариса Анатоліївна, соціальний психолог

Юридична адреса: м.Київ, вул.Тростянецька, 6Г

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39884570  Дата реєстрації: 08.07.2015

Електронна пошта для контактів: sens.go.ua@gmail.com

Шановні відвідувачі нашого сайту!

    Хочемо познайомити вас із напрямками діяльності нашої нещодавно створеної громадської організації «Соціальні та економічні новації у суспільстві». Усі ми обʼєдналися на добровільних засадах для здійснення того, що на Заході зветься future tanks, тобто видів діяльності, повʼязаних із глобальним реформуванням суспільства.


SEIS logo1МЕТОЮ НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ є: об’єднання та захист інтересів науковців, новаторів – теоретиків та практиків для вирішення системних завдань, які стоять перед українським суспільством, покращення якості життя в Україні. А також ми прагнемо обʼєднати такий прошарок громадян, які здатні розуміти  і здійснювати ефективні реформи в Україні;
Тривалий час ми розробляємо плани, програми, проекти тощо та заходи по їх впровадженню; здійснюємо аналіз та прогнозування психологічного стану суспільства.

Форми і напрямки діяльності:

 1. допомога громадам, організаціям, органам місцевого самоврядування у впровадженні інноваційних проектів;
 2. заохочення теоретичних, прикладних досліджень у галузях науки, економіки та суспільства та їх популяризація в Україні;
 3. допомога у практичній реалізації різноманітних наукових і бізнес-проектів із залученням можливостей своїх членів, інших державних, громадських і приватних структур. Експертиза і наукова підтримка стартапів;
 4. просування міжнародних зв’язків і зростання престижу українських учених і експертів, які працюють у сфері системного інформаційного моделювання реформування суспільства, різних галузей науки, економіки, державних і громадських інституцій і процесів у громадянському суспільстві;
 5. забезпечення зростання позитивного іміджу України за кордоном;
 6. здійснення та захист прав і свобод людини, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, наукових, екологічних, та інших інтересів громадян України, інших держав та осіб без громадянства;
 7. сприяння проведенню наукових досліджень та їх апробації у сферах економіки, науки та суспільних процесів;
 8. сприяння проведенню незалежних наукових експертиз у цих галузях, формулювання рекомендацій для їх практичного застосування;
 9. розповсюдження досягнень у сфері інновацій за допомогою навчальних центрів, вебінарів, лекцій, видання книг і статей, створення науково-популярних програм, що використовують засоби масової інформації, створення власного інтернет-телебачення;
 10. просування дій інших добровільних громадських організацій у сфері реформування суспільства;
 11. надання інформаційних послуг зацікавленим державним, суспільним і приватним установам в Україні та за її межами у відповідності із метою і завданнями Організації, передбаченими даним Статутом із дотриманням вимог законодавства щодо авторських прав;
 12. редакційні дії в публікації наукової, науково-популярної літератури, довідників, спеціалізованих газет, бюлетенів і журналів;
 13. рекламуванням результатів наукових досліджень та просування їх засобами ЗМІ;
 14. організація конкурсів з метою виявлення кращих досліджень і прикладних робіт у вищеозначених напрямках;
 15. організація конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, зустрічей і тренінгів;
 16. заохочення навчання суспільно-економічним інноваціям;
 17. ініціювання і підтримка взаємних зв’язків, розвиток кооперації з науковими закладами, промисловими підприємствами і асоціаціями, університетами, іншими державними і недержавними установами і організаціями усіх форм власності в України та в інших країнах світу, участь у міжнародних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, зустрічах, виставках та інших подіях;
 18. пошук інвесторів, в тому числі й іноземних, для інвестування у бізнес-проекти, висунуті членами Організації у вже існуючі суб’єкти господарювання на території України або з метою створення нових колективних і приватних підприємств та суб’єктів інших організаційно-правових форм власності для ведення бізнесу в Україні;
 19. здійснення необхідного економіко-правового аналізу запропонованих інвестиційних проектів, організація роботи з їх відбору і експертної оцінки, пошук їх виконавців як в Україні, так і за її межами, у тому числі на конкурентних засадах;
 20. надання послуг із підготовки техніко-економічних обґрунтувань і бізнес-планів інвестиційних проектів, проведення маркетингових досліджень, тощо, власними силами та шляхом залучення сторонніх як вітчизняних, так і іноземних експертів і експертних організацій;
 21. здійснення контролю за ефективністю реалізації інвестиційних проектів та, в разі необхідності, напрацювання рекомендацій з цього приводу;
 22. участь разом із суб’єктами господарювання у спільному фінансуванні інвестиційних проектів шляхом залучення необхідних коштів;
 23. співробітництво із міжнародними фінансовими установами, урядовими та неурядовими фінансовими організаціями іноземних держав із питань залучення інвестицій в економіку України для реалізації спільних з українськими суб’єктами господарювання інвестиційних проектів;
 24. пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації інвестиційних проектів для вітчизняного бізнесу, надання їм інформації щодо інвестиційних можливостей потенційних партнерів та умов для інвестиційної діяльності;

ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація має право:

 1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
 2. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
 3. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
 4. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;
 5. брати участь, згідно з порядком, визначеним законодавством у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування;
 6. на добровільних засадах засновувати  спілки (Організації) тощо, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
 7. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 8. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
 9. засновувати засоби масової інформації;
 10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
 11. отримувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, яке необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
 12. здійснювати неприбуткову діяльність, передбачену Статутом, а також іншу діяльність (у тому числі прибуткову), шляхом створення установ і організацій як без статусу, так і зі статусом юридичної особи, підприємств, фондів тощо, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
 14. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
 15. організовувати та проводити масові заходи (збори, рекламні акції, брифінги, тощо);
 16. брати участь, організовувати та проводити конкурси, турніри інші форми громадських заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, в тому числі через Інтернет та інші засоби електронного зв’язку, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
 17. здійснювати розробку інвестиційних проектів та їх економічну, наукову й громадську експертизи;
 18. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність;
 19. вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 21. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свої назву та символіку;
 22. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, використовуючи різні форми діяльності, що не суперечать Статуту, чинному законодавству та міжнародним договорам України.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Членство в Організації є добровільним.
 2. Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, визнають її Статут, та активно сприяють виконанню мети і статутних завдань Організації. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записами в реєстрі членів Організації.
 3. Перевага у набутті членства в Організації надається особам, які мають наукові публікації у галузях науки, економіки та суспільства або втілені у практику ідеї, що відповідають меті та завданням Організації і визнають Статут Організації.
 4. Особа може бути обрана почесним членом Організації за видатні досягнення в науці та наукові відкриття, або за особливі заслуги перед Організацією та активну просвітницьку діяльність. Рішення приймається Правлінням Організації на підставі рекомендації принаймні двох її членів. Почесні члени Організації можуть брати участь у заходах організації з правом дорадчого голосу.
 5. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Прийом колективних членів здійснюється на підставі протоколу, ухваленому уповноваженим органом і поданим уповноваженою особою. Заява (протокол) вступника розглядається Правлінням Організації, яке приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Організації.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.
 2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також у інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
 4. Організація:
  –      організовує обмін делегаціями, проводить за участю іноземних партнерів зустрічі, консультації, семінари, конкурси, конференції, виставки, ярмарки, тощо, а також відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
  –      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
  –      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.