Список публікацій Карп’юк Л.А., виконавчого директора ГО “СЕНС”


Леся-2 (вес

Laryssa Karpyuk, Executive Director of Non Government Organisation «Social-economical innovations in Society»

List of publications

Соціально-психологічні фактори саморозвитку спільноти
Психологічні перспективи. – 2003. – Вип. 4. – С. 19-24.

Вивчення несвідомих чинників етнокультурного розвитку в період глобалізації
Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. – К.: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, 2005. – С.43-49.

Рівні симпатії учнівської молоді України до різних націй
Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості”. – ч.I, розд. I.- Київ-Луцьк: Фундація ім.О.Ольжича, 1994. – С.51-52.

Соціальний інтелект як складова соцієтальної психіки.  Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України (за ред. Максименка С.Д.) К.: ГНОЗІС, 2001.- т.ІІІ, ч.8.- С.116-120

Ментальні та соціальні патерни колективного несвідомого.  Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей Ін-ту соціальної та політичної психології АПН України. – К.: Агропромвидав України, 2002. – Вип.5(8). – С. 139-151.

Соціальний інтелект як чинник суспільного розвитку.  Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України (за ред. Максименка С.Д.) К.: ГНОЗІС, 2002, т.ІV, ч.1, с.95-100

Формування соціального інтелекту як концепція освітньо-виховного процесу.
Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнародної наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності акад. С.Д.Максименка. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002. – т.ІІ. – С. 135-138.

Основні підходи до розуміння менталітету сучасними вченими
Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С.76-83.

Необхідність міждисциплінарного підходу до вивчення менталітету.
Матеріали до української етнології. Зб. наук. праць Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – 2004. – Вип.4(7). – С.61-66.

Архетип як фактор етногенезу та механізм функціонування менталітету.
Збірник матеріалів наукової конференції „Людина в просторі етнічної культури” (памʼяті П.П.Чубинського). – К.: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, 2005.

Колективна психіка як поле глибинно-архетипних і соціально-інституційних відношень (філогенез колективної психофрактальності) Основи фрактальної психології: Проект психоекологічного оновлення / За ред. О.А.Донченко – К.: Міленіум, 2006. – С.152-215.

Цінності педагогічної спільноти – важливий чинник реформування освіти Соціальна психологія. – 2005. – № 5 (13). – С.114-123.

Психокультурний простір України та його регіональні особливості (у співавт.)
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Зб.наук.праць. – Вип.4. – К., 2005. – С.444-453.

Колективна психіка як соціально-психологічний феномен
Соціальна психологія. – 2006. – № 2 (16). – С.48-57.

Крим та інша Україна: психокультурні підстави та проблеми інтеграції (у співавт.) //
Реформи в Україні: ілюзії та реалії. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ТОВ „Спринт-Сервіс”, 2016. – С.13-23.

Соцієтально- та індивідуально-психологічні чинники морального стану українського суспільства (у співавт.)
Соціальна психологія. – 2009. – № 4 (36). – С.55-64.

Особливості збереження та модернізації традиційної моралі
в сучасній Україні
Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 3.

Етнокультурні трансформації в середовищі студентської молоді
Народна творчість та етнографія. – К., 2011. – №1. – С. 66-74; ISSN 0130-6936.

Зрайко Р.І., Карп’юк Л.А. Системно-інформаційне моделювання психіки (SIMTIM-технологія). Кн.1: Теоретичні основи. – Рівне.: Овід, 2013. – 152 с.