Моделювання психіки людей, груп, організацій: наші технології


Роман ЗРАЙКО
Лариса КАРП’ЮК

СИСТЕМНО-
ІНФОРМАЦІЙНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХІКИ
(SIMTIM-технологія)

Книга 1
Теоретичні основи

Київ – Рівне
2013

УДК 15+001.891
ББК 88
З-89

Р.Зрайко, Л.Карп’юк
З-89 Системно-інформаційне моделювання психіки (SIMTIM-технологія). Кн.1: Теоретичні основи / [Р.Зрайко, Л.Карп’юк]. – Рівне : Овід, 2013. – 152 с. іл. – ISBN 978-966-8179-86-0

Книга присвячена прикладному моделюванню людської психіки та особистості, стійких психологічних типів і підтипів, а також ступенів ціннісно-духовного розвитку тощо. Пропонований авторами підхід – це творче переосмислення ідей та відкриттів у найрізноманітніших галузях пізнання: у глибинній психології з її численними школами, в соціоніці, різних теоріях і класифікаціях особистості, блискучому інтегральному вченні К.Вілбера, теорії систем, синергетиці, філософії, соціології, етнології, культу-рології, фізиці, менеджменті, системній медицині та багатьох інших.
На думку авторів, SIMTIM-технологія незамінна там, де неврахування системних особливостей індивідної чи колективної психіки може призвести до непоправних втрат: перш за все у медицині, психотерапії, освіті, вихованні, профорієнтації, службах знайомств, підборі персоналу та економічних проектах. Видання адресоване, зокрема, спеціалістам у галузі психології, проте може бути цікавим і корисним для кожного, хто прагне до ефективного керування своїм життям серед людей, втомився від хаотичного потоку інформації та хоче компактно «згорнути» і впорядкувати її, розібратися в різноголоссі авторитетних думок і декларованих цінностей і, зрештою, розширити свою психологічну культуру.

ISBN 978-966-8179-86-0

© Зрайко Р.І, Карп’юк Л.А., 2013

ЗМІСТ

Слово до читача…4

Розділ 1. Обгрунтування мети дослідження і засобів її досягнення..10

Розділ 2. Юнгівська теорія психічного – основа для модельного підходу у психології…28

2.1.Система координат («сторони горизонту») у психології за К.Г.Юнгом…28

2.2.Інформаційна структура об’єктивного світу..32

2.3.Юнгівські психологічні функції. Інформаційна структура психіки…38

2.4.Модель психіки індивіда за вченнями З.Фрейда і К.Юнга….52

2.5.Ескіз узагальненої моделі психіки…60

2.6.Описи архетипічно-функціональних блоків психіки….64

2.7.Теорія психологічних типів К.Юнга..71

2.8.Енергоінформаційний фільтр як одиниця структурування психічного. Що таке психологічний тип у нашій концепції…74

2.9.Функціональні схеми 16-ти енергоінформаційних фільтрів…..82

2.10.Загальна будова психіки за Юнгом та Фрейдом у символах і малюнках….87

2.11.Зв’язок узагальненої моделі психіки з деякими психологічними поняттями і феноменами…92

Розділ 3. Від моделі вродженого психотипу до моделювання особистості та особистісного розвитку….99

3.1.Адаптивні ЕІФ психіки, які формуються в ранньому віці на основі природженого ЕІФ…99

3.2.Введення елементів нелінійності в модель особистості. Теорія потоків психічного за О.П.Колісником…102

3.3.Розвиток моделі О.Колісника на основі юнгівської теорії та уявлень про енергоінформаційні матриці. Модель 4-х психоінформаційних потоків…105

3.4.Ступені духовно-ціннісного розвитку індивіда..112

3.5.Шкала духовно-ціннісного розвитку за К.Вілбером: зв’язок зі стійкими типами психіки..125

Замість післямови. Метод SimTim: особливості та переваги….140

Що може дати SIM-технологія психологам-практикам…143

Список використаних джерел……………………………………………….146

Книга (SIM) обклад